ການຫຸ້ມຫໍ່ເນື້ອເຍື່ອ ສຳ ລັບສິ່ງ ຈຳ ເປັນປະ ຈຳ ວັນອື່ນໆ